Tjänster

Vad är rörinspektion

RÖRINSPEKTION (tidigare även kallad TV-Inspektion) är den vanligaste benämningen på denna tjänst.

Invändig inspektion av avloppsledningar har förekommit sedan de första ledningarnas tillkomst.

Till en början var man begränsad till vad man kunde se genom att titta in i ledningen. Sedan 1960-talet har kamerautrustning för invändig inspektion använts och tekniken har ständigt utvecklats. Under 90-talet skedde en intensiv utveckling, främst genom tillgången på elektronik och komponenter med hög prestanda.

Under 2000-talet har utvecklingen varit intensiv inte minst vad gäller databehandlingen av rörinspektioner i ledningsägarnas databaser och VA-GIS system.

Råd och riktlinjer om informationssäkerhet

Krav på detaljrapportering, bildkvalitet mm bestäms av inspektionens syfte. I handböckerna 

"P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark" utgiven av Svenskt Vatten och 
"T25:2022 Handbok för rörinspektion - Avloppsledningar i fastighet" framgår hur rörinspektionen skall genomföras.

Markförlagda ledningar

Publikation P122 ger vägledning och beskriver hur rörin­spektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras.

Publikationen beskriver även tilläggsarbeten, till exempel profilmätning och deformationskontroll. Publikationen vänder sig både till beställare av rörinspektion och kommunala ledningsägare samt utförare och entre­prenörer inom rörinspektion. En röd tråd genom publikationen är att båda sidor, dvs beställare och utförare, behöver ha kunskap och tydlighet för att få rätt och relevant objektiv information om avloppsledningsnäten samt att denna blir säkert dokumenterad i ledningsdatabaser enligt ett i branschen överenskommet format. 

P122 kan köpas från Vattenbokhandeln hos Svenskt Vatten här 

Fastighetsförlagda ledningar

Handboken T25:2022  är i första hand tänkt som en anvisning att säkerställa utförande och kvalitet vid rörinspektion av avloppsledningar. Handboken uppdelad i tre avsnitt - Inspektion, Beställning och Besiktning och riktar sig mot Rörinspektören, Beställaren och Besiktningsmannen.I slutet av handboken finns ett avsnitt med samlat värde för alla tre intressenterna.

T25:2022 Handbok för rörinspektion - Avloppsledningar i fastighet är framtagen av SSTT genom STVF,
vilka även äger upphovsrätten till handboken. T25 Handboken kan laddas ner här >>                                                                                                                                      

T25:2022 har arbetats fram under år 2021-2022 och lanserades den 30 januari 2023.
SSTT/STVF tackar projektgruppen för sitt bidragande i detta arbete.