Om tjänsten rörinspektion

Vad är rörinspektion

RÖRINSPEKTION (tidigare även kallad TV-Inspektion) är den vanligaste benämningen på denna tjänst.

Invändig inspektion av avloppsledningar har förekommit sedan de första ledningarnas tillkomst.Till en början var man begränsad till vad man kunde se genom att titta in i ledningen. Sedan 1960-talet har kamerautrustning för invändig inspektion använts och tekniken har ständigt utvecklats. Under 90-talet skedde en intensiv utveckling, främst genom tillgången på elektronik och komponenter med hög prestanda. Under 2000-talet har utvecklingen varit intensiv inte minst vad gäller databehandlingen av rörinspektioner i ledningsägarnas databaser och VA-GIS system.

Idag utförs rörinspektion dels i byggnad, dels i markförlagda ledningsnät samt även i anknytningspunkterna däremellan. Observera att vid rörinspektion av de markförlagda ledningarna utanför en byggnad överlappar användningsområdet för nedan publikationer varandra. 
Metoden kan användas för att inspektera såväl nya som gamla installationer (framför allt avloppsledningar, men används även för dricksvattenledningar). Det är ett enkelt sätt för att konstatera att ledningen innehåller eventuella hinder (exempelvis stenar, fettansamlingar, felaktigt nedspolade artiklar m.m.). Metoden används ofta för statuskontroll av ledningens välmående. Underhållsinspektion av rörledningar ger mycket bra underlag för att planera reparationer eller byte av rör som är skadade. Att utföra en sådan inspektion i god tid kan många gånger leda till att man kan via lämpliga efterföljande åtgärder minimerar eventuella reparationskostnader samt förhindrar att läckage och vattenskador uppstår. En rörinspektion avslöjar också om rören lutar åt fel håll så att svackor eller upphöjningar uppstått, vilket försämrar installationens driftegenskaper. Metoden används även vid nyanläggningar och utförda tjänster, exempelvis vid besiktning av nya anläggningar samt även vid besiktning av utförda renoveringar av ledningar.

En rörinspektör dokumenterar ledningarnas status, åtgärdsbedömning via dokumenterat material är annan tjänst, vilken ska upphandlas separat. Vid stopp i ledningar kan man behöva kombinera användandet av de två olika tjänsterna; rörinspektion och spolning.

Råd och riktlinjer om informationssäkerhet

Krav på detaljrapportering, bildkvalitet mm bestäms av inspektionens syfte. I handböckerna 

"P122 - Rörinspektion av avloppsledningar i mark" utgiven av Svenskt Vatten och 
"T25:2022 Handbok för rörinspektion - Avloppsledningar i fastighet" framgår hur rörinspektionen skall genomföras.

Markförlagda ledningar 

Publikation P122 som är utgiven av Svenskt Vatten ger vägledning och beskriver hur rörin­spektion av allmänna
markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras.

Publikationen beskriver även tilläggsarbeten, till exempel profilmätning och deformationskontroll. Publikationen vänder sig både till beställare av rörinspektion och kommunala ledningsägare samt utförare och entre­prenörer inom rörinspektion. En röd tråd genom publikationen är att båda sidor, dvs beställare och utförare, behöver ha kunskap och tydlighet för att få rätt och relevant objektiv information om avloppsledningsnäten samt att denna blir säkert dokumenterad i ledningsdatabaser enligt ett i branschen överenskommet format. 

P122 kan köpas från Vattenbokhandeln hos Svenskt Vatten här 

Beställning av rörinspektion i mark

Se separata kapitel i ovan publikation gällande information kring beställning av rörinspektion i markförlagda ledningar. I slutet av publikationen presenteras även en checklista för beställningar. Svenskt Vatten arrangerar även kurser för dig som vill lära dig mer om beställning av denna tjänst.

Fastighetsförlagda ledningar

Handboken T25:2022  är i första hand tänkt som en anvisning att säkerställa utförande och kvalitet vid rörinspektion av avloppsledningar. Handboken uppdelad i tre avsnitt - Inspektion, Beställning och Besiktning och riktar sig mot Rörinspektören, Beställaren och Besiktningsmannen.I slutet av handboken finns ett avsnitt med samlat värde för alla tre intressenterna.

T25:2022 Handbok för rörinspektion - Avloppsledningar i fastighet är framtagen av SSTT genom STVF, vilka även äger upphovsrätten till handboken. 

T25 Handboken kan laddas ner här                                                                                                                                      

T25:2022 har arbetats fram under år 2021-2022 och lanserades den 30 januari 2023.
SSTT/STVF tackar projektgruppen för sitt bidragande i detta arbete.

Sammanfattning av Nyheter & Ändringar T25

STVF har utvecklat en giude, i första hand för dig som är rörinspektör, vilken vägleder dig gällande nyheter och ändringar
emellan T25:2022 och tidigare utgåva.                                                Guide Nyheter och Andringar - T25

Skriv gärna ut guiden och ha den tillgänglig i ditt dagliga arbete, exempelvis i din arbetsbil eller på köksbordet i företagets
lunchrum - så att du och dina kollegor lätt har den till hands vid dagliga diskussioner. 
 
Guiden Nyheter och ändringar kan laddas ned här

Beställning av rörinspektion i fastighet

Du som är beställare av tjänsten kan vara förvaltaren, konsulten, byggbolaget, bostadsrättsföreningen, försäkringsbolaget
eller privatpersonen - listan är lång av intressenter.                                                                                                                                 Minigiude for bestallare - T25
STVF har utvecklat en guide just för DIG som ska beställa tjänsten rörinspektion i fastighet.

Guiden ger råd och tips om vad som är viktigt att tänka på när du beställer en rörinspektionstjänst och den tar också sikte
på både utföraren och beställarens roll i sammanhanget.

Tänk även på att du har valmöjligheten att ange krav i din beställning om att utföraren ska inneha behörigheten
STVF auktoriserad rörinspektör fastighet. Detta för att ytterligare säkerställa kvalitet och korrekt utförande.

Miniguide för beställare kan laddas ned här

För fördjupad information ladda även ovan ned ”Handbok för rörinspektörer - Avloppsledningar i Fastighet T25:2022”, samt den checklista som anges på sidan 5.

Tänk på att det är mycket viktigt vid en beställning att man tydligt beskriver arbetets syfte, utförande, omfattning, överenskommen redovisning, eventuella tilläggsarbeten samt även uppgifter om tillträde och ritningsunderlag.