Välkommen till SSTTs nya intressegrupp STLK!

Bakgrund

SSTT styrelse tog beslut i början av juni 2018 att bilda en ny intressegrupp för läcksökning. Bakgrunden är att de personer som arbetar med läckagekontroll och läcksökning hittills har saknat ett forum för gemensamma frågor. Läckagekontroller använder schaktfri teknik och är en verksamhet som berör många av SSTT:s och STVF:s medlemmar.
Ett flertal av SSTT:s medlemmar arbetar med läckagekontroll och en intressegrupp inom det området ger föreningen större medlemsnytta och mer medlemsengagemang.

Syfte med intressegruppen

Syftet är att bilda ett forum och mötesplats för diskussion, utbyte av erfarenheter, informationsspridning samt utbildning kring och utveckling av tekniker för läcksökning och läckagekontroll.

Vem vänder sig gruppen till

De tilltänkta medlemmarna är alla aktörer inom läckagekontroll, som exempelvis läcksökare, ledningsägare, leverantörer, entreprenörer och konsulter.

Vad händer just nu

En interimsstyrgrupp bildades den 22 augusti 2018 för att sätta upp mål för verksamhet och ta fram en handlingsplan för intressegruppens organisation. Arbetet kommer att fortgå hela hösten/vintern 2018/2019.
Styrgruppen startade en informationskampanj om Läckagekontroll den 20 september 2018 och höll en information på VA-mässan.
STLK höll sitt första medlemsmöte vid Teknikträffen 2019.
Under 2019 har intressegruppen ändrat sitt projektnamn SSTT Läckagekontroll till STLK Svensk Teknik Läckage Kontroll. 
Egen hemsida för STLK kommer att presenteras inom kort.
Arbete pågår med utveckling av utbildningsmöjligheter.

Framtid

Ett av målen för arbetsgruppen är att vidareutveckla utbildning kring läckagekontroll och skapa en auktorisation med kunskapsprov och behörighetsbevis, enligt svenskt vattens P107 Läcksökning på Vattenledningsnät. Väl utförd läckagekontroll ger både ekonomiska och miljömässiga vinster samt hjälper till att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Styrgruppens medlemmar

De som arbetar med utformandet av Läckagekontroll är:

Matz Malmgren - Hamafo Teknik AB (Sammankallande)
Peter Nyby - representant från STVFs arbetsgrupp
Tommy Ekblad - Kretslopp och Vatten i Göteborg
Jakob Kesselberg - Vretmaskin
Peter Rydegård - Stockholm Vatten
Peter Hoppstadius - Vakin
Victor Pelin - VA Syd

Träffa STLK på Teknikträffen 28-29 januari 2020

Då läckagekontroll och tv-inspektion står varandra nära - och i många fall genomförs av samma person hos många ledningsägare - faller det sig naturligt att ha gemensamma teknikträffar. Därför kommer STVFs teknikträff 28-29/1 2020 innehålla ett gemensamt seminarieprogram för TV-inspektion och Läckagekontroll. Inom ramen för läckagekontrollspåret kommer arbetsgruppen genomföra workshops med er som jobbar inom läckagekontroll, för att vi tillsammans ska få bäst möjliga utformning av SSTT Läckagekontrolls agenda inför framtiden.

Var med och påverka framtiden!

Fyll i nedan formulär och bli medlem i STLK.


Ett företagsmedlemskap kostar endast SEK 4.118,- (inklusive medlemsavgift för en personlig medlem) och följande personliga medlemskap SEK 1.472,- per person
Ytterligare information och villkor för medlemskap i SSTT finns på www.sstt.se under fliken "Medlem".