Komplexa tryckprov ställer krav på utrustning och metod

Publicerad: 12 februari, 2020

Kjetil Storlis föredrag på Teknikträffen handlade om den tryckprovning som RIN jobbat med i många år. Foto Jan Bjerkesjö

Kjetil Storlis föredrag på Teknikträffen handlade om den tryckprovning som RIN jobbat med i många år. Foto Jan Bjerkesjö

Tryckprovning är något som Rörinspektion i Norge, RIN, har jobbat med under många år, både när det gäller att använda trycknormen NS-EN-805, men inte minst för att få den att fungera. Utmaningarna har speciellt handlat om trycktestning av gjutjärnsrör med inre cementbeläggning, men också långa och stora PE-rör. Kjetil Storlis föredrag på Teknikträffen handlade om vad man kommit fram till.

- Det ställs stora krav på utrustningen. Kontroll av tryckledningarna utförs med mycket noggrann digital styrutrustning.

På grund av komplexiteten i testprocessen så utförs kontrollen automatiskt och det är programvaran som säkrar att det blir en korrekt genomförande. 

- I trycktestprogrammet anger användaren värden som rörmaterial, väggtjocklek, längd, kontrolltryck, samt allmän information om kontrollpunkten etc.

I realtid redovisas tryck-, tid- och temperaturkurvor under kontrollen. Digitala vattenmätare visar vattenförlusterna i mätningen. Dokumentationen av testresultatet kommer i pdf-format.

- Det är viktigt att kontrollen inte går att manipulera.

Kjetil Storli visade sedan exempel på hur utrustningen och bussen kan se ut som utför kontrollen. Också vad som behövs för att inga yttre saker ska kunna påverka kontrollresultatet, som att bland annat rör och rördelar glider och skapar läckage, att tillfälliga förankringar måste dimensioneras för tryckkontrollen och godkännas av ledningsägaren.

 

Klargöra viktiga punkter

När dessa viktiga säkerhetsåtgärder genomförts kan själva tryckkontrollen genomföras och efter det att viktiga punkter klargjorts, som vad driftstrycken är i kabeln, vad lägsta STP-tryckklassen är på kontrollagret, anslutningsalternativ, tillgång på rent vatten, tillstånd att avvisa annan personal på platsen m.m. kan provet utföras.

Ledningsägare och abonnenter måste meddelas eftersom vatten inte får dräneras under kontroll och desinfektion. Vidare måste det klargöras om utföraren måste använda en rengöringsplugg för att ta bort luft i rörledningen. Luftventiler måste vara stängda under inspektionen och rörets temperatur stabil under hela kontrollen och enbart kallt vatten ska användas.

- Det här är några instruktioner för att säkerställa kvaliteten på tryckregleringen. Dessutom måste naturligtvis arbetsmiljölagen med förordningar och efterföljande säkerhetsregler följas. Operatören är på plats för att kontrollera anläggningen, inte korrigera fel och defekter. 

Kjetil visade sedan kontrollresultat i tabellform som exempel på hur slutresultatet kan se ut. Kontrollen delas upp i tre delar, förkontrolll, tryckfallskontroll och huvudkontroll. I Norge beskrivs olika tryckkontrollsmetoder i VA miljöblad och hur dessa metoder skiljer sig åt, i detta fallet VA miljöblad 25/2011.

 

Viktigt med desinfektion

Nya vattenledningar, eller där en förbättring har genomförts, måste sedan desinficeras innan de ansluts till befintliga ledningsnätet. Detta görs naturligtvis för att upprätthålla en säker dricksvattentillförsel. 

Klor mäts i ppm (andelar per miljon) och visar om kabeln är ren eller om mer klor behöver tillsättas. Normal desinfektion utförs vid 30 ppm. För extra desinfektion används minst 50 ppm, som ska stå minst en timme, men då måste materialet också tåla en sådan koncentration.

Desinfektionsmedlet doseras i vattenledningen, oftast genom servisventiler och ner i vattenströmmen. Vattnet spolas ut i andra änden till dess klor visas. Kontroll måste då visa mängd vatten och kemi vid doseringen av linjen. Måste köras via bypass med backventil. Vid slutet mäts klor vid den färdiga anläggningen dag 1 och måste sedan stängas av i 24 timmar. Dag 2 mäts kloret igen och bör då vara minst 15 ppm, annars måste åtgärder vidtagas som exempelvis rengöringsplugg och ny desinfektion.

Allt vatten som används ska komma från dricksvattenledningen. Utrustningen som används får enbart användes i samband med dricksvatten. 

 

Självfallsledningar

Kjetil Frode visade sedan vad som behövs för täthetskontroll av självfallsledningar och brunnar. Testet utförs genom att utsätta ledningen eller brunnen för ett visst tryck. Densiteten bestäms genom att mäta tiden det tar innan trycket har sjunit till ett viss värde, i enlighet med den norska standarden. Det finns fyra testmetoder för detta test.

Testningen används för läckagekontroll av avloppsvatten där vattnet transportera via självfallet (trycklösa system). Det används även vid åtgårder av brunnläckage. 

 

Läs mer