Utkast till revideringen av P93 presenteras på Teknikträffen

Publicerad: 6 november, 2019

Projektgruppen bakom revideringen av P93 höll avstämningsmöte i slutet av oktober. Intresset för att delta i revideringen är stort.

- Nästa möte kommer vara i december, till dess ska vi jobba med texter och bilder. Och sen räknar vi med att det ska finnas ett rätt färdigt utkast till Teknikträffen i januari, där delar förmodligen kommer att presenteras, säger projektledaren Anne Adrup, Sweco.

I mötet med referensgruppen deltog tolv personer, från ledningsägare, inspektörer och leverantörer. Flera bidrar med textavsnitt och alla bidrar med synpunkter. 

- Det är en hel del kompletteringar:  Riktningsavvikelser, deformationskontroll, kontroll av brunnsnivå och grundfaktakontroll kommer att beskrivas i nya P93. Nytt blir också inspektion av vattenledningar.

Generellt ses texterna över så att de är aktuella, vilket kan innebära en del förändringar. 

- Eftersom alla texter inte är klara är det svårt att säga vad som har varit mest diskussioner om, men vi har pratat en hel del om besiktningar – vad som beställaren måste har klart för sig gällande till exempel eventuella värdeavdrag innan upphandling av entreprenad och vilken roll som inspektören har. Men det kommer säkert att bli diskussioner om exempelvis riktningsavvikelser och deformationskontroller när texterna börjar bli klara, säger Anne Adrup.

 13 år gammal

P93 har nu 13 år på nacken och togs fram gemensamt med övriga nordiska länder. Danmark och Norge har redan reviderat sina publikationer, Finland är också på gång. I våras startade Svenskt Vatten arbetet med den svenska revideringen.

Anledningen till revideringen är flera, bland annat:

  • att det har hänt en del med teknik och hur man kan hantera rapporteringen
  • att förtydliga utförandet av andra arbeten som rörinspektören gör i samband med inspektion: riktningsavvikelser (lutningsmätning), deformationskontroller, kontroll av brunnsnivå/vattengångar etc.
  • komplettera koder för renoverade ledningar
  • se över koder och feltyper och jämföra med de danska och norska – är det något som tillkommit som bör läggas till
  • få med inspektion av vattenledningar
  • vara ett stöd för beställare av rörinspektion

Arbetet leds av en projektgrupp bestående av Anne Adrup, Sweco och Christer Silver Holmberg, Botkyrka kommun. Som stöd finns en referensgrupp, bestående av beställare, inspektörer, representant för STVF och programvaruleverantörer. 

Nu pågår framtagande av en struktur för nya P93. Publikationen om provning i fält av självfallsledningar, P91, kan komma att beröras. Avgränsningen mellan P93 och P91 är tänkt som att P93 beskriver hur kontroll ska utföras och P91 hur det ska tolkas.