Det innebär utbildningen auktoriserad rörinspektör

Publicerad: 23 augusti, 2019

Utbildningen auktoriserad rörinspektör har syftet att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Den ena kursen är inriktad på markförlagda ledningar, kallad Mark, och den andra kursen har inriktningen inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet. Kurserna pågår under tre dagar, där teoretiska pass varvas med grupparbeten, den sista dagen avslutas med en skriftlig tentamen. Kurstillfällen arrangeras i Enköping varje vår och höst.

Auktorisationen intygar att personen som innehar den har genomgått den aktuella utbildningen med godkänt resultat. Att rörinspektören innehar minst ett års erfarenhet inom branschen, genomfört tentamen med godkänt resultat samt även genomgått utbildning, via leverantör, på aktuell teknisk utrustning som används vid inspektionstillfällena. Auktorisationen styrks av ett, utav STVF utfärdat, kursintyg, behörighetsbevis i form av ett personligt kort, alternativt registrering av behörigheten i ID06 system. Behörighetsbevis från ID06 beställs sedan av företaget som den auktoriserade rörinspektören är anställd av. STVF auktoriserad rörinspektör kan innehas inom de tre kategorierna -  auktoriserad rörinspektör mark, auktoriserad rörinspektör fastighet och auktoriserad rörinspektör mark & fastighet. På en rörinspektörs behörighetsvis framgår det tydligt vilken/vilka av de tre auktorisationerna personen innehar och hur länge auktorisationen är giltig.

STVF auktorisationen är giltig i fem år efter avlagd tentamen i respektive kurs och är personlig. För att den ska vara gällande behöver även personen som innehar auktorisationen vara medlem i SSTT via det företag som han/hon är anställd i.

För att bibehålla auktorisationen måste en uppgraderingstentamen skrivas för respektive kategori med godkänt resultat vart femte år. Detta gäller även personer som genomgått kurs före år 2009 (då beslut om uppgraderingstentamen togs)! Provtillfällen arrangeras vid ordinarie kurstillfällen samt i samband med den årliga Teknikträffen, dvs ca fem provtillfällen årligen.
Om uppgraderingstentamen inte genomförs inom ett år efter att auktorisationen har förfallit,dvs sex år efter sista godkända tentamen, så måste personen genomgå ny kurs för att återuppta sin auktorisation. 

Är du intresserad av vår utbildning, kurstillfällen eller har behov av att skriva uppgraderingstentamen?
Se aktuella kurs- och tentamenstillfällen på vår hemsida stvf.se.
 

Vid övriga frågor kontakta kansliet som gärna hjälper dig!