Äntligen – Teknikträff på plats igen

Publicerad: 24 augusti, 2023

Tomas Helenius, ordförande i SSTT, inviger Teknikträffen 2023.  Bild: Mariia Klein

Tomas Helenius, ordförande i SSTT, inviger Teknikträffen 2023. Bild: Mariia Klein

Just nu pågår STVF’s Teknikträff som i år arrangeras tillsammans med SPOL och STLK. Drygt 190 deltagare finns på plats såväl som ett antal utställare som under de båda dagarna visar upp sin utrustning och svarar på frågor i utställningshallen.

Teknikträffen inleddes av Tomas Helenius, ordförande i SSTT, som först hälsade alla välkomna ute i utställningshallen och där klippte av invigningsbandet och förklarade träffen för öppnad. Sedan fortsatte han i en av konferenssalarna med att berätta om SSTT’s verksamhet, något som intresserade många. Han visade på behovet av mer schaktfri teknik genom att berätta att det kommer behövas reinvesteringar på 540 miljarder kronor i det befintliga ledningsnätet fram till 2040. Då schaktfria tekniker är betydligt mer kostnadseffektiva kan man dubbla mängden renoverade VA-system om man använder dem i stället för schaktningar, där det fungerar. Tomas Helenius nämnde även P116 som ett viktigt verktyg för att se till att arbetet sker med hög kvalitet.

Teknikträffen har i år 16 föredrag och idag, den 23/8, har det varit en bred palett av ämnen, alltifrån uppbyggnaden av SPOL-gruppen inom SSTT till genomgångar av viktiga publikationer som P122 och T25.

Samarbete mellan BRiF och STVF

En av programpunkterna handlade om samarbetet mellan reliningsföretag på fastighetssidan och rörinspektörerna, ett samarbete mellan BRiF – Branschorganisationen Relining i fastigheter och STVF.  Carl Josefsson från BRiF och Göran Nilsson från STVF berättade om fördelarna med ett tätare samarbete. Inte minst viktigt är det då rörinspektörernas rapporter är underlag för beslut om åtgärder och därför måste vara utformade på ett korrekt sätt. Det konstaterades  att där finns det utrymme för förbättringar. Det är alltid skissen/relationsritningen som är grunden för vidare beslut och där kan branschen kan bli bättre för att höja kvaliteten. Rådet var att använda befintlig relationsritning och uppdatera den, visar sig relationsritningen vara felaktig måste det framgå i rapporten. Göran Nilsson konstaterade också att genom att vara mer noggranna med rapporterna och därmed höja kvaliteten på utfört arbete kan man också ta bättre betalt.

Detta händer inom SPOL

Jakob Kesselberg, ordförande i arbetsgruppen för SPOL inom SSTT, berättade under en annan programpunkt om utvecklingen av SPOL-gruppen. Den startade i februari 2021 och sedan dess har mycket hänt, och kommer även att hända framöver. Anledningen till att arbetet med SPOL inleddes var att det fanns ett stort latent behov av mer riktlinjer för och kvalitetssäkring av spolningsuppdrag, både på beställar- och utförarsidan. Det finns inga bra oberoende utbildningar idag, de möjliga utbildningar som finns anses undermåliga. Den viktiga frågan som behöver svar är vad man egentligen köper när man beställer en spolning. Det saknas idag en kompetensbeskrivning, alla gör olika och alla beställer olika. Det finns därför ett stort behov av att samla ihop erfarenheter och skapa en kunskapsbank samt enhetliga riktlinjer så man får samma sak varje gång man beställer en viss typ av spolning.

2021 påbörjades jobbet att få ihop folk till arbetsgruppen för SPOL, alla tycker det är viktigt men få har tid. Det gäller att hitta duktiga personer, folk som kan fastighet respektive mark. Man måste också få de som kan saker att faktiskt berätta vad de kan, många vill hålla det för sig själv, egen kompetens.

Nästa steg i arbetsgruppens arbete är att färdigställa en utbildning, man planerar för en tvådagarsutbildning, samt att sammanställa utbildningsmaterial, hitta lokaler etc. Arbetsgruppens sammansättning i dag är Lasse Lellky från Kalmar Vatten, Peter Nyby från Sweves, Christer Holmberg som representerar SSTT och Jakob Kesselberg från Vretmaskiner som är gruppens ordförande. Det finns plats för fler i gruppen, så alla som är intresserade av att bidra till gruppens arbete kan gärna kontakta SSTT’s kansli, kontakt@sstt.se.

Det som händer framöver är att utbildningsmaterialet nu är ute på remiss under sommaren med målet att starta första utbildningen under hösten. Det kom också ett par frågor från de intresserade deltagarna, frågorna diskuterades och gav SPOL-gruppen bra feedback till det fortsatta arbetet.

Mycket intressant under den fortsatta dagen

Ända från Finland hade Kurt Veihonen, vice VD på Kaiser, kommit för att berätta om deras arbete med vattenåtervinning samt eldrift av spolbilar. Han konstaterade bland annat att det går att spara mycket vatten genom att effektivt avskilja vattnet från det slam som sugs upp vid spolning. Han talade också om alla de vinster som kan göras med eldrift av spolbilar i stället för dieselmotor, bland annat släpper man ut 77 procent mindre koldioxid. En mer fördjupad artikel om Kurt Vaihonens föredrag kommer att komma på SSTT.se under den närmaste tiden.

Övriga föredrag under dagen handlade bland annat om energioptimering av spolbilar. Där diskuterades olika verktyg för att mäta och förstå vad som kan göras för att få en mer effektiv spolbil. Slutsatsen var att genom att använda rätt pump, slang och dysa kan man göra stora tids- och miljövinster samt att det behövs mer utbildning inom det för att man ska kunna optimera effektiviteten.

Andra sessioner under eftermiddagen handlade om P122 och T25, två grundpelare inom rörinspektion. Publikation P122 ger vägledning och beskriver hur rörinspektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras, den beskriver även tilläggsarbeten, till exempel riktningsavvikelser, profilmätning och deformationskontroll. Den uppdaterade versionen av handboken T25 säkerställs att alla inspektioner av VA-rör i fastigheter alltid görs på samma sätt genom att ett större fokus läggs på inspektörerna och deras rutiner för hur inspektioner ska utföras. Samtidigt har materialet i den tidigare versionen med stöd till beställare också uppdaterats så den nya versionen med fördel kan nyttjas av både beställare och inspektörer. (Mer fördjupade artiklar om P122 och T25 finns på sstt.se,  https://www.sstt.se/index.php?cid=4239 och  https://www.sstt.se/index.php?cid=4974 )

Solceller på filmbussar

Avslutningsvis fick deltagarna höra lite om möjligheterna med att installera solceller på filmbussar för att få extra körtid till utrustningarna. Det var Peter Nyby från Sweves som berättade allmänt om solceller. Christian Claeson från Consoil berättade sedan om sina praktiska erfarenheter av att ha monterat solceller på sin filmbuss. Hans erfarenheter var mycket positiva, han har kört med solceller sedan i februari, solceller som ska ladda batteriet som driver utrustningen, och sedan februari har han inte behövt sätta in laddningssladden till batteriet en enda gång, ofta har han haft 90 procent kvar av laddningen i slutet av dagen. En fördjupande artiklel om Christan Claesons erfarenheter kommer inom kort på SSTT.se.