P93 blir P122

Publicerad: 17 december, 2021

Bild: Christer Silver Holmberg

Bild: Christer Silver Holmberg

Efter ett par års gediget arbete har Svenskt Vatten nu publicerat P122 Rörinspektion av avloppsledningar i mark, som de kallar Årets julklapp till branschen. Det är en uppdatering av P93 som innehåller mer matnyttigheter för ledningsnätsägare.

Publikation P122 ger vägledning och beskriver hur rörinspektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras, den beskriver även tilläggsarbeten, till exempel riktningsavvikelser, profilmätning och deformationskontroll. Det som främst skiljer P122 från P93 är att det i P122 finns mer tips och råd för ledningsnätsägare inför beställning och avrop av rörinspektioner och att den innehåller en del nya referensbilder för observationer.

-        Det har bland annat tillkommit en hel del om vad ledningsnätsägare ska tänka på och tillhandahålla till rörinspektörerna, i form av data och information, som gör att resultaten blir mer tillförlitliga, förklarar Christer Silver Holmberg som är medlem i den svenska arbetsgruppen för STVF och som suttit med i projektgruppen under utarbetningen av P122.

Det är viktigt att ledningsnätsägarna har en klar bild framför sig om vad syftet med inspektionen är innan man beställer och att man förmedlar syftet till inspektören.

-        Beroende på syftet så finns ju olika behov av underlag inför inspektionen. Vill man veta rörens kondition exempelvis så brukar det behövas en ordentlig rengöring med hjälp av högtrycksspolning innan, men om man enbart är intresserad av dess funktion så vill man ju inte rengöra ledningen innan.

Möjliggör mer tillförlitliga resultat

Han fortsätter med att berätta att tidigare har det mest varit så att ledningsnätsägarna beställt och avropat rörinspektioner enligt P93 utan att egentligen vara så insatta i vad det innebär och vad man kan förvänta sig av inspektionerna.

-        Det är exempelvis vanligt förekommande att rörinspektörerna misstas för att vara besiktningsmän som godkänner eller underkänner rörläggningar, det är inte deras uppdrag. Utan de ska förmedla hur det ser ut i röret och till sin hjälp har de bland annat haft P93 och numer P122 för att på ett så liksidigt sätt som det är möjligt kunna förmedla dessa resultat.

I P122 finns mer guidning till dem om vad som sker och vad de själva behöver göra innan de beställer en inspektion så att resultaten ska bli så tillförlitliga som möjligt.

-        Men jag vill också framhålla att även om stora delar av uppgraderingarna i P122 vänder sig till ledningsnätsägarna så är de inte tänkta som riktlinjer för analyser. P122 syftar till att underlätta för båda parter att se till att resultaten från rörinspektionerna blir så korrekta som möjligt, resultat som sedan kommer ligga till grund för analyser och utvärderingar i senare skeden.

Viktigt att kunna leverera TV4-format

Rörinspektörerna själva känner igen sig i det mesta i den nya versionen av handboken, men även för dem finns vissa nyheter.

-        Överföringsformatet har uppgraderats från TV3 till TV4 vilket ger mer plats för exempelvis deformationsmätningsdata, det finns fler fält inarbetade i filformatet som stöder deformationsmätningar, förklarar Christer Silver Holmberg.

TV4 är ett överföringsformat/fil som beställaren kan leverera eller ta emot. Själva överföringen sker genom att en projektmapp skapas i rörinspektionssystemet där resultaten finns i form av bilder, filmer, protokoll m.m. tillsammans med TV4-filen. Beställaren använder TV4-filen dels som en del av beställningsunderlaget för rörinspektion och dels för att ta emot utförda inspektioner. Sen används TV4-filen för att spara in inspektionsdata i GIS-systemets databas, detta för att kunna nyttja det för analyser av ledningsnätet och förnyelsebehov m.m.

-        Viktigt i detta sammanhang är att rörinspektörerna måste se till att deras programvara kan både ta emot och leverera TV4-filer och resultat enligt P122, det är alltså inte att bara fortsätta med TV3-formatet och att de tillser att de får tillgång till den nya publikationen, så de har sin ”handbok” att kunna följa under inspektionen.

Detsamma gäller för ledningsnätsägare

På samma sätt är det viktigt att ledningsnätsägarna ser till att deras GIS/verksamhetssystem kan leverera och ta emot TV4, annars kommer det inte gå att spara in inspektionerna i databaserna.

-        Genom att beställa en rörinspektion med hänvisning till att den ska genomföras enligt P122 innebär att resultatet kommer levereras tillsammans med en TV4-fil och inte en TV3-fil, det följs liksom åt. Det innebär också att man behöver klargöra exempelvis syftet med inspektionen eftersom P122 inte är specifikt för något speciellt syfte utan som en manual för flertal olika inspektionssyften och det kan bli väldigt oklart vad man vill ha utfört om man bara anger att det ska ”utföras enligt P122”.

Så för ett bättre, mer lättanvändbart resultat, krävs ett tydligt uppdrag. Om uppdraget inte är tydligt så kommer resultatet också riskera vara otydligt och inte så ”användarvänligt”.

Vänder sig till både beställare och utförare

Arbetet med P122 har på Svenskt Vatten letts av Magnus Bäckström och han är mycket nöjd med hur arbetet med uppgraderingen av den gamla trotjänaren P93 till P122 har genomförts.

-        Vi har haft stor nytta av en bred engagerad referensgrupp och av de inspel vi fick på remissen som vi skickade ut under våren 2021, konstaterar han.

Publikationen vänder sig både till beställare av rörinspektion och kommunala ledningsägare samt utförare och entreprenörer inom rörinspektion. En röd tråd genom publikationen är att båda sidor, dvs beställare och utförare, behöver ha kunskap och tydlighet för att få rätt och relevant objektiv information om avloppsledningsnäten, samt att denna blir säkert dokumenterad i ledningsdatabaser enligt ett i branschen överenskommet format.

I projektgruppen har, förutom Magnus Bäckström och Christer Silver Holmberg, även Anne Adrup SWECO (projektledare), Edor Boström Averode AB och Hans Bäckman Svenskt Vatten ingått.

 

Publikationen finns hos Svenskt Vatten:

https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/rorinspektion-av-avloppsledningar-i-mark-digital-version/