RÖK: Ny branschstandard och ny publikation

Publicerad: 23 mars, 2021

Magnus Bäckström, Svenskt vatten.

Magnus Bäckström, Svenskt vatten.

Svenskt Vattens digitala konferens Rörnät och klimat arrangeras under tre dagar. Inledningsdagen ägnades åt en ny branschstandard för dricksvattendistribution (P114) och en ny publikation om rengöring av ledningar och reservoarer (P115). Morgondagen ägnas helt åt schaktfria metoder med moderatorerna Magnus Bäckström, Svenskt Vatten, och Tomas Helenius, Värmdö kommun och ordförande för svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Moderatorer för första dagen var Krister Törneke Tyréns AB, Johan Spännare DHI Sverige AB, Magnus Bäckström Svenskt Vatten. Temat för tisdagens program var alltså en ny branschstandard för dricksvattendistribution. Krister Törneke inledde med information kring funktionskrav och dimensionerande förbrukning av kommunala dricksvattennät. Nästa programpunkt var ”klurigheter kring dimensionering och hydraulik där Olle Ljunggren från Göteborg stad Kretslopp och vatten svarade på vanliga frågor. Johan Spännare informerade därefter om ökat fokus på reservoarer och modellering.

Efter en kort paus låg fokus på brandvatten. Johan Gert, SKR, informerade om kommunens helhetsansvar för brandvatten medan Patrik Kjellberg från Uppsala Brandförsvar talade över hur brandvattenfrågan fungerar idag ur Räddningstjänstens perspektiv. Krister Törneke återkom för att berättta med om hur en brand- och släckvattenplan ska utformas och innehålla och erfarenheter från ett SVU-projekt. 

 

Ny publikation P115

Efter en kort paus tog Birger Wallsten, Svenskt vatten, över och redogjorde för innehållet i en ny publikation, P115, med innehåll om rengöring av ledningar och reservoarer. Arbetet med publikationen påbörjades 2018 och kommer nu att kunna publiceras inom kort. Bland annat innehåller P115 ett nytt kapitel om omsättningsspolning. 

Det finns fyra skäl till att rengöra dricksvattennätet genom spolning, nämligen att motverka missfärgning av vattnet till följd av korrosionsprodukter, att motverka mikrobiologisk förorening, att avlägsna vatten som av andra skäl blivit förorenad, eller att motverka tryckfall i ledningssystemen.

- Med publikationen vill vi sammanställa tillgängliga metoder för rengöring, hur man ska gå tillväga och beskriva förutsättningarna då respektive metod är lämplig att använda, menade Birger Wallsten.

Förutom kriterierna i dricksvattenföreskrifterna är de viktigaste egenskaperna för att förbygga störningar under distributionen av dricksvattenkvaliteten att hålla en jämn kvalitet i hela nätet och en stabil kvalitet. Tidigare rekommenderades ofta att klorering skulle genomföras efter arbetena i nätet, men idag rekommenderas istället en skärpt hygienisk standard och rengöring med spolning. Genom att hålla en hög hygienisk standard under hela arbetsprocessen minimeras behovet av klorering.

Birger Wallsten passade på att göra reklam för en kurs i säkerhetsarbete som Svenskt vatten kommer att arrangera online senare i vår.

 

Om olyckan är framme

Kjell Lundqvist, AFRY, berättade om erfarenheter från omsättningsspolning efter Cryptosporidium, mikroorganismer som orsakar diarrésjukdom hos människor. Det är förstås ingenting som någon vill ha in i dricksvattennätet, men det har hänt tyvärr vid några tillfällen och det är bättre att förbereda sig för ett utbrott än att hamna i en akut situation.

Om olyckan är framme handlar det om att städa upp distributionsnätet och återställa en god vattenkvalitet, trots att det man ska städa bort inte kan ses och man heller inte kan mäta när kvaliteten åter är god.

- Erfarenhetsmässigt vet vi att om man omsättningsspolar nätet tio gånger så har man tillräcklig marginal för att ha lyckats få bort all förekomst av mikrooorganismer.

Grundfilosofin är alltså att omsätta vattnet i varje del av distributionssystemet tillräckligt många gånger för att säkerställa en god vattenkvalitet. En kontinuerlig övervakning av trycknivån i vattenledningsnätet ska ske i samband med urspolningen så att låga tryck eller återstömmning kan förhindras.

Det handlar om att vara förberedd. Med det kommer att ha en komplett ledningsdatabas, hydraulisk datormodell, flödesmätning och historisk förbrukning samt kundförteckning över känsliga abonnenter.

- Att återställa vattenkvaliteten handlar om arbete 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan i flera månader. Det kan vara en bra idé att förstärka organisationen och tänka igenom hur man informera.

Kjell Lundqvist menade att modellen som polisen har, men en presstalesman, är något som även VA-branschen borde ha.

- Informationsbiten ska inte belastas driftorganisationen.

 

Sammanfattning

Programmet avslutades med att Gilbert Svensson redogjorde för SVU-projekt och vad som är en hållbar nivå på vattenförluster och vikten av korrekt vattenbalans. Johan Spännare återkom med information om Modellering i framtiden – beslutstöd från källa till konsument (Future city water), innan en frågestund och sammanfattning avslutade första dagen av årets digital Rörnät och klimat.