Välkommen till STVF

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion. 2003 upphörde STVF som förening och blir en intressegrupp i SSTT. STVF står nu för Sveriges TV-inspektions Företag. STVF ingår i den Skandinaviska föreningen SSTT.

 

Kommande kurser

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - Grundkurs

13 – 14 november (Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Stockholm)

Det sammanlagda återanskaffningsvärdet för de allmänna VA-ledningsnäten uppskattas till 500 miljarder, vilket utgör cirka 70 procent av återanskaffningsvärdet för hela VA-systemet. En huvuduppgift inom rörnätsområdet är att verka för att dessa enorma investeringar ska skötas och förnyas på ett optimalt sätt. En grov bedömning är att investeringarna i förnyelse av VA-näten kommer att öka gradvis 3-4 ggr under den närmaste 25-årsperioden. Ökade kunskaper om schaktfritt ledningsbyggande är en nyckel om förnyelsetakten ska öka. Eftersom schaktfritt ledningsbyggande har lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast är billigare än konventionell schaktning, dvs du får fler meter ledning förnyad eller byggd till en lägre kostnad och med mindre miljöpåverkan samt minimerar omgivningens påverkan. Kursen ska dels belysa för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, dels belysa för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder.

Rörinspektion för beställare

14 november (Scandic Klara, Stockholm)

Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar. Kursen vänder sig till dig som beställer rörinspektion och vill veta mer om vad man bör tänka på och till dig som är helt ny på området. Kursen baseras bland annat på P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark

Rörinspektionskurs nr 24: Fastighetsinspektion - Kursen är fullbokad!

20 – 22 november (Fagerudd Konferens i Enköping)

Utbildning med syfte att göra rörinspektören till en yrkeskategori som klarar all inspektion oavsett var inspektionen sker. Med över 200 utbildade operatörer har vi kommit långt på den vägen. Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Från och med 2012 delas utbildningen upp i två separata kurser. En kurs inriktad på markförlagda ledningar kallad Mark och en kurs för inspektion av ledningar i huskropp, kallad Fastighet.

Uppgraderingstentamen för auktoriserad rörinspektör mark och fastighet

22 november (Fagerudd Konferens i Enköping)

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen. Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Teknikträff / Uppgraderingstentamen auktoriserad rörinspektör mark och/eller fastighet

31 januari (First Hotel Arlanda Airport, Stockholm)

Auktoriserad rörinspektör är i dag ett begrepp som borgar för kvalité. Auktorisationen är giltig i 5 år. Sedan måste man göra en uppgraderingstentamen. Vid detta tillfälle erbjuds både uppgraderingstentamen för fastighet och mark.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på SSTTs nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SSTT och no-dig.

Lämna följande fält tomt